tirsdag 9. april 2013

Brev til / fra / om Vilhelm Ekelund og Alf Larsen

1912-05-06 fra VE poste restante Kbh. til AL. VE sender sin adr; Skandinavisk pensionat

1912-11-08 fra VE i København, Provinshotellet til AL. VE samme kveld mottatt AL sin bok og takker for den. Boken sendt fra Kristiania, så da kan de ikke møtes i Kbh. "Många gång har jag tænkt be vår gemensamme væn Gustaf Otto Adelborg (nu i Petersburg) att sænda ær en hælsning från mig."..."jag kænner ingen dansk forfattare, och ni ær den første som sænder mig en bok.

Et brev som er uklart kopiert ...

1912-11-12 fra AL p t på Hudø til VE: takker for brev som kom i dag. Det første svar på Larsens utsendte frieksemplarer. "det var meningen at jeg skulde have opholdt mig i Norge ( i Kristiania eller Bergen) i hele vinter, men nu har jeg fått meddelelse om at de planer jeg havde lagt for at opholde mig her, vistnok allesammen gaar i stykker. Jeg komner da temmelig sikkert til at vende tilbake til København, hvor jeg idetminste har et sted at være.... Jeg kommer temmelig sikkert dertil omkring ved den 15de desember og bliver da idetminste julen over.... Jeg har sendt et eksemplar af min bog til Adelborg via Wahlstrøm & Widstrand, jeg haaber det naar ham, jeg har skrevet et par gange til St Petersburg, men har ikke faat svar. Hvor det glædede mig at høre at De allerede før hadde tenkt på mig! Jeg vidste ikke af at mit navn eksisterte for Dem. Jeg har været syg herude, som jeg uafladelig er det men nu gaar det bedre og jeg venter at være saa frisk at jeg kan rejse herfra om en 3 uger, og jeg tar da et lille ophold i Kristiania, før jeg tager til Danmark."

1912-12-16 fra AL pt Kristiania til VE: "Det at mine digte har kunnet bevæge Dem er mig til større trøst end mange roaende anmeldelser. Det er for mig det største resultat jeg har opnaat med min diktsamling, at jeg har kunnet vinde Deres sympati. Da jeg for tre aar siden boede en vinter i Marseille, havde jeg i den første tid ingen anden læsning end Deres digtsamlinger og Antikt ideal. Det var en græsselig tid for mig, og jeg var fortæret af tvivl paa mig selv. Men jeg tror ikke at nogen synder har hentet større trøst og styrke ved at læse i sin bibel end jeg dengang ved at læse Deres digte. Jeg har i disse dage læst saa mange dumme og intetsigende ting om dem og deres verker i svenske tidsskrifter og blade at jeg ikke kan lade være at sende Dem disse par linjer, før vi nu ses og jeg da sikkert vanskelig vilde kunne faa det sagt. Der er ingen i Norden nu jeg sætter saa højt som Dem. Jeg rejser til København iovermorgen eller torsdag. Og jeg glæder mig til det allene fordi jeg skal treffe Dem."

Ett uklart kopi brev fra AL til VE

1913-01-15 brev fra AL på Vældegaard til VE om VE sin lungesykdom + AL som selv " maa indlægges paa en klinik for at faa min blindtarm operert bort. Det er dog vist ganske ufarlig og vil næppe vare mere end 3 uger ... Jeg har forresten hele tiden været syg siden jeg kom hertil. Jeg haaper nu, at denne operation ogsaa kan hjælpe paa kvalme og svimmelhed, som saa længe har plaget mig. Jeg bliver indlagt imorgen paa dr Pers klinik, Platanvej"

1913-01-24. fra VE til AL adr Dr Pers Klinik, Platanevej 22, København. Ekelund på sykehus. AL på sykehus også. Håper de kan møtes i København. "Jag hoppas nu hjærtligen att Ert fall måste vara af den lindriga arten och forløpa utan vanskligheter".

1913-02-11 fra VE Bakkegårdsalle 18 til AL omadressert fra Gyldendalske, København til Hudø. AL ferdig på sykehus, VE blir en uke til.

1913-02-19. frA VE til AL på Væjlegaard, Gentofte. VE fra sykehus, men har ikke sted å bo ennå, bor på hotell, "jag ber er framføra min hælsning til frk Blicher-Hansen, som hade den stora vænligheten att besøka mig."

1913-03-03 fra VE på Pension Holmerhus til AL på vejlegaard, Gentofte. "Vore bra roligt om ni någon gång komme inn till staden och villa søka mig. Jag ær ju hemma så gott som alltid, sitter och øfversetter Leopardi och har det rætt behagligt."

1913-06-13 fra VL på Pension Holmerhus. "Jag tackar på det hjærtligaste før Er vænlighet att låta mig se de nya dikterna och glæder mig att finna dem så vidt jag førstår fullt på højden med det bæsta i Vinterlandet." ... "Jag hoppas Ni snart åter hælsar på oss! ... Jag ber Er hælsa vørdsamt til fru och frk Blicher-Hansen samt Er syster."

1913-11-29 fra Astrid BH på Vældegaard til VE, "tusind Tak fordi de sender mig deres bog. Det var et smukt stykke om Vinterlandet. De er vist overhovedet det eneste menneske, der vurderer Alf rigtigt og forstaar at han gaar den vej, han gaar. De andre er ikke i tvivl om at han er begavet, Gud bevaras, og at han har talent, men bare han brugte det paa en anden maade."

1915-03-15: fra AL på Vældegaard til VE: "gjennem Otto Gelsted fik jeg igaar høre at De atter havde faat lungehindebetendelse og var blit operert. ... Jeg kom herned ved juletider for at være her en 14 dagers tid, men blev syg og har siden midt i januar omtrent uafbrudt ligget tilsengs. Nu har jeg det vedre og reiser antagelig tilbage til Norge om en maaneds tid."

1915-03-28, fra VE på kommunehospitalet, Aarhus til AL Vældegaard, Gentofte; VE syk. "Jag beklagar hjærtligt Er, som har fått ligga sjuk så længe. ... Jag gratulerar Er med den nya diktsamlingen som jag hørte af Gelsted att Ni fått færdigt. ... Mina hjærtliga hælsningar til fru och frk Blicher-Hansen"

1915-06-04 brev fra Richard Hejll i Lund til VE der RH introduserer seg for VE

1915-06-10 VE til Richard Hejll: "VE hilser med Heil und sieg!"

Nov 1915 VE skriver til Richard Hejll og presenterer AL

1915-11-12 brev fra AL til VE. AL innlagt på Rigshospitalet i København "hvor jeg tilbragte to haarde maaneder (april og mai). Da jeg kom ud derfra havde jeg det betydelig bedre. Jeg gjorde saa i juli maaned en tur til Nordland (var helt inde ved den russiske grænse); det var en herlig tur, den skjønneste jeg nogensinde  har gjort. Landets storhet og pragt overgik alle mine forestillinger. Nu i oktober var jeg i Danmark og er nu atter her paa Hedemarken, hvor jeg tænker at holde mig i vinter. Jeg har det bedre nu, men ikke godt. Ja De har ret, der er haardt at være syg, og det værste er ikke engang sygdommen, det værste er at man er helt i menneskenes vold! Paa Rigshispitalet i Kbh kunde de ingen diagnose stille, og jeg blev naturligvis behandlet som et barn ... Jeg har taget det løfte af mine nærmeste, at de aldrig mot min vilje skal udlevere mig til lægerne ... Jeg selv har nu udgit den diktsamling som egentlig skulde være kommet ifjor (jeg har en ny liggende saagodtsom ferdig). Med den nye bog vil De se, at jeg fremtreder under mit rigtige navn. Ingebrekt var et pseudonym taget efter min bestefars navn. Desuden finder  De Vinterlandet indlemmet i den nye samlingen sammen med endel digte fra samme tid som de gamle og i fornorsket retskrivning. Alt dette var for mig et toiletspørgsmaal, men som saadant tilstrækkelig vigtigt til at jeg har sat megen energi ind paa at faa det gjennomført overfor forlaget, som naturligvis ikke lider af nogen kunstnerisk eller menneskelig renlighetssans. ... Otto Gelsted har jeg ofte talt med, ogsaa nu nylig i Danm. ... Han har sjældne anlæg og er mig meget sympatisk. ... Mig har han, tror jeg, megen sympati for tiltrods for vor store ulighed; og jeg viser ham ofte det jeg har skrevet, men stoler naturligvis ikke paa hans kritik undtagen i visse enkeltheter. Men han er jo den eneste jeg kan ?rake? lidt med. Heroppe føler jeg mig aldeles ensom, jeg har det indtryk at alle de yngre her i Norge staar yderst kjølig overfor mig, vil knapt nok hilse paa mig, naar jeg en enkelt gang møder nogen af dem i Kristiania. Jeg søger da heller ikke deres selskab."

1915-11-20, fra VE i Aarhus til AL i Veldre station, Norge. "Jag blev så riktigt glad i dag nær jag fick Er bok med brefvet.... Æfven i dag grep mig længtan efter att tala med Er .. Kommer Ni i jul till danmark? Jag skall læsa Er bok många gånger, och var viss om att i mig kommer Ni alltid att ha en god læsare! Jag ælskar denna sællsamma mørka starka stæmma, ælskar den som bergen och hafvet och vinterblåsten. Och var ?otvetygad? om att Ni ær den bæste lyrikern i Norge och Danmark, ja vi kan så godt sæga Skandinavien. Det andra ær ju bara sludder och klingklang, utan salt och eld. Det er Era versens element. Jag skrev något hærom just før en stund sedan: næmligen i ett brefv till en svensk førfattare vid namn Richard Hejll, som jag ville gøra uppmærksom på boken. Han har just sjælf utgivit sin førsta bok, som heter Mænniskan och Verkligheten. Ni skall komma att tycka om den och ha glædje av den, det ær jag sæker om. Har ni lust att sænda Er bok till honom och få hans i stællet? Jag har tillskrifvit Hejll om detsamma och kanske kunna vi en gång råkas i Køpenhamn? ... Jag finner att det var en præktig ide att utgifve Vinterlandet på nytt ... Nu har Ni næmligen en kompakt och kraftig bok , som man icke i længden skall kunne negligera, utan en gång måste tilletkænna den hæder som den er værd. ... 24. Jag ville icke afsende detta bref førræn jag fått svar från Hejll. Nu skrefv han i dag att han har sændt Er sin bok. Så får Ni se alltså. Ville Ni sæga mig ett par ord om Ert intryck, skulle det glædja mig."

1915-12-17 VE til Richard Hejll, har ikke hørt noe fra AL

1915-12-22 brev fra Richard Hejll i Lund til VE; "från Alf Larsen fick jag bok och kort, sedan vart det tyst. Uppriktig sagt, så har jag ænnu icke læst mer æn en del af dikterna. Men de, jag læste, vore verkligt skøna. Får se, om jag hinnar læsa boken orentligt under julen."

1916 fra Richard Hejll i Lund til VE: RH bla fått brev fra AL

1916-01-27 brev fra AL på Veldre til VE; "... jeg har været i en forfærderlig tilstand av sløvhed og hulhed (uten dog at være syg), jeg tror det er reaktionen efter det sidste aars plager. ... Tak for ?? similia. Jeg læste den i en lykkelig stund, i et øieblik da jeg særlig trængte den; det var mig en usigelig lise at læse den. ... Den er ubetinget en stor seier. ... De er jo uden enhver sammenligning den rigeste dannelseskilde og den største aandelige magt som lever i Norden nu. ... Jeg lever saa sterkt med Dem at jeg føler det som en lykke at jeg kan skrive dette i den fuldeste oprigtighed. ... Richard Hejll har sendt mig sin bog. Det er klart at det var mig en høist sympatisk bog men den forekom mig meget ungdommelig og tæmmelig almindelig, mere et forsøk på at ordne sine tanker end nogen egentlig selvdemonstration av en ny mand. Jeg er derfor mere spændt på at se hans næste bog end jeg er optaget av denne. Det skulde imidlertid glæde mig om jeg ved lejlighed kunde gjøre hans bekjendtskab. Når jeg i april kommer til Danmark kunde det maaske lade sig gjøre. Gjennom Gelsted hørte jeg at De nu har været eller er i København. Mon det ikke skulde føie sig saa at vi engang mødtes igjen? Jeg har ikke været syg paa længe nu ... For anden gang har jeg i disse dage læst Dalgas Dommedags bog. Det er uden tvil en af de største prestationer i verdenslitteraturen. ... Tilslut en tak for artikkelen i Svenska Dagbladet som det baade var meg en overraskelse og en glæde at læse" (om anmeldelse av AL bok).

1917-03-29 fra Astrid BH på Vældegaard til VE: VE sendt ABH to bøker. "Alf har det godt, De har vel også nå hørt fra ham, han var saa glad for Bog no ii skrev han. Nu haaber jeg at Rejse til Norge i Juli en tur. Han har været paa jagt og skutt en Aarfugl... "

1921-03-13 Hudø pr Tjømø. Brev fra AL til VE: noe om penger. "Jeg har holdt mig her oppe i mit gamle hjem i de siste aar, men jeg har paatat mig noget konsulentarbeide hos Gyldendal som optar mig meget (jeg har jo ikke saa mange kræfter!) og som uavladelig kalder mig til Kristiania. Og så faar jeg næsten ingenting gjort for mig selv. Da jeg paa bunden har været meget produktiv i de siste aar har dette været mig en næsten uudholdelig lidelse, jeg tror heller ikke at jeg stort længre holder det ut ialfald ikke paa den maaten det nu gaar. ... Danmark er ikke noget land for dem som ikke er født der, jeg holder næsten ikke ut at komme derned mere. Et fordømt klima, og menneskene ..., jeg lever fullstendig ensom, ja næsten som en fisk paa tørt land. ... Jeg er næsten bestandig undet et ?tungt? tryk som ofte gir sig udtryk i et indre raseri som kunde tilintetgøre verden, men bare jeg kommer ud mellom mennesker, er jeg jo, som du vet, tilbøielig til at være venlig, og det gaar da saa nogenlunde! Jeg tænker oftere paa dig end du tror, beundrer din makt, din prakt og din reisning." Så om tidsskriftet Klingen og diktene der ... "jeg har en mengde prosa liggende paa smaa sedler i et jernskap jeg har anskaffet mig, det er 10-15 aars arbeide, jeg haaper jeg faar den glæde at kunde sende dig noget av det engang i tiden, det blir dog ikke paa de første par aar. Om nogle dager rejser jeg til Danmark ..."

1927 ?18/6-04-27 ? Postkort fra AL på Kullen til VE

1930-09-03 brev fra AL på Tjømø til VE; AL prøver hjelpe VE med penger. Bla nevnes AL svoger Chr Bulow og sakfører Thomas Thorsen. Larsen har selv ikke likvider, men dog antikviteter. AL skriver at han har det "selv forfærdelig i øieblikket", men at han har arbeidet bedre enn nogensinde før" og mig er publikum jo ikke kjed av endnu, ja det har overhodet endnu ikke opdaget mig" ... Diktene selger i ca 150 ex - AL skriver at han vi gå inn på Ekelunds vei; "at utgi prosabøker, som altså ingen kjøper og få leser". AL har hatt Gelsted på besøk 14 dager den sommeren. Og noe om at bøkene ikke anmeldes av de toneangivende kritikere - "min anseelse mand og mand imellem er stigende, jeg begynder at forstå at jeg har noget at gjøre her i denne tid og i dette land, jeg kjender det man kalder et kald og jeg VET også hva det er jeg skal gjøre. Og min makt fra en talerstol forbløffer mig selv... først når jeg kommer ?dit? at jeg kan holde mig helt rolig og la mit eget gå den vei det vil først da kommer jeg til å springe ut." Inviterer VE til å komme til Rød el Berstad. AL svigermor er på Rød for tiden.

1930-12-16 brev fra AL på Tjømø til VE; AL skriver om Lyra ved Hades - "jeg synes aldrig du er nått høire". AL vil skrive en artikkel om Ekelund ... AL om sin trengte økonomiske situasjon. Og et skifte; "når du leser mine siste dikt vil du se at det som nu er foregået med mig er at jeg har kastet munkekutten, eller om du vil: jeg har skiftet orden, fra pappist er jeg blit dominikaner, en av disse hersens gjøende hunde som ikke lenger ?lar?menneskene rest eller ro" ... "Med ?? og Grundtvig føler jeg mig nu dypt i slekt - hvordan jeg så skal kunne bære det slektskap! Og under den synsvinkel ber jeg dig lese de to siste avdelingene i min nye bok." ... "Med Richard Hejll er jeg nu begynt at korrespondere lidt, han har sendt mig sine bøker, og jeg gleder mig meget til nå at gjennomgå dem ... Saa jeg faar et samlet billede av ham, skjønt jeg har nok en fornemmelse av at nogen egentlig utvikling er det ikke i ham (?)" AL litt skeptisk ril RH ... AL ligger i sengen nesten uavbrutt ... Noe om Thomas Thoresen

1931-02-13; fra AL på Tjømø til VE ; AL takker for brev ... "er for tiden oppe i en avsindig travelhet (avispolemik etc)..."

1931-03-06 kort og penger fra Astrid BH til VE ifb med en som ønsker en VE bok.

Ingen kommentarer: